Polityka prywatności

§1 Wstęp

Polityka określa korzystanie przez Państwa z Newsletteru oraz kwestie związane z przetwarzaniem przez Akademię Latania prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: c5studio Jakub Śledziowski w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 6, 71-441 Szczecin, wpisaną przez ministra właściwego do spraw gospodarki do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwaną dalej „Akademia Latania”) posługująca się numerem NIP: [852-230-16-38], e-mail info@akademialatania.pl, numerem telefonu +48 608 34 33 76  Państwa danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem akademialatania.pl oraz stosowania plików „cookies”.

§2 Definicje

 1. Formularz Newsletter” – oznacza interaktywny formularz będący bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczna, który należy wypełnić w celu zawarcia Umowy Newsletter
 2. Potwierdzenie” – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Państwu przez Akademię Latania, po aktywacji przycisku „Zapisz”, na adres e-mail podany w Formularzu Newsletter,
 3. Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Akademię Latania na Państwa rzecz poprzez przesyłanie do Państwa listu elektronicznego, za pośrednictwem którego Akademia Latania informuje Państwa o nowych wydarzeniach,
 4. Polityka” – oznacza niniejszą politykę prywatności
 5. „Umowa Newsletter” - oznacza umowę zawartą pomiędzy Państwem, a Akademią Latania na świadczenie Usługi Newsletter

§3 Postanowienia ogólne

 1. Polityka została sporządzona w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
 2. Jesteście Państwo zobowiązani podać prawdziwe dane w celu korzystania ze Newsletter.
 3. Akademia Latania świadczy usługę Newsletter na Państwa rzecz bezpłatnie.
 4. Akademia Latania zapewnia funkcjonowanie strony akademialatania.pl w najnowszych przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, Safari, Opera. 
 5. W celu korzystania ze strony akademialatania.pl niezbędne jest posiadanie przez Państwa:
  • urządzenia z dostępem do sieci Internet umożliwiającego korzystanie z zasobów internetu,
  • aktywnej skrzynki e-mail,
  • przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się stosowanie jednej z przeglądarek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu z włączoną opcją „cookies”.
 6. Obowiązuje Państwa zakaz:
  • dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego
  • korzystania ze Newslettera w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Akademii Latania oraz innych użytkowników.
 7. Akademia Latania informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 8. Aakdemia Latania informuje, że pomimo stosowania przez nią zabezpieczeń, o których mowa w ust. 7 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz Państwa urządzenia, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Akademia Latania zaleca stosowanie przez Państwa programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci internet.
 9. Akceptacja Polityki jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Polityki przez Państwa nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z usługi Newsletter.

§4 Newsletter

 1. Możecie Państwo zawrzeć Umowę Newsletter 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku.
 2. W celu zawarcia Umowy Newsletter jesteście Państwo zobowiązani co najmniej:
  • wypełnić Formularz Newsletter,
  • zaakceptować Politykę
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Akademię Latania danych osobowych podanych w Formularzu Newsletter w celu otrzymywania przez Państwa informacji handlowej
  • wyrazić zgodę na otrzymywanie przez Państwa informacji handlowych od Akademii Latania w ramach usługi Newsletter,
  • wyrazić zgodę na używanie przez Akademię Latania telekomunikacyjnych urządzeń krańcowych w celu marketingu bezpośredniego,
  • aktywować przycisk „Zapisz”
 3. Zgody, o której mowa w ust. 2 są dobrowolne i mogą zostać w każdej chwili przez Państwa cofnięte, co jednakże uniemożliwi korzystanie przez Państwa z Newsletteru
 4. Po aktywacji przycisku „Zapisz” otrzymacie Państwo na maila wskazanego w Formularzu Newsletter Potwierdzenie zawierające link aktywacyjny
 5. Z chwilą aktywacji przez Państwa linku, o którym mowa w ust. 3 powyżej pomiędzy Państwem, a Akademią Latania dochodzi do zawarcia na czas nieokreślony Umowy Newsletter.
 6. Możecie Państwo wypowiedzieć Umowę Newsletter w każdej chwili poprzez kontakt mailowy na adres info@akademialatania.pl.

§5 Reklamacja

 1. Jesteście Państwo uprawnieni do składania reklamacji w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 17.00.
 2. Akademia Latania zaleca podanie przez Państwa w ramach składanej reklamacji następujących informacji:
  • Państwa danych kontaktowych,
  • co stanowi przyczynę reklamacji,
  • czego się Państwo domagacie
 3. Zalecenia wskazane w ust.2 powyżej mają jedynie na celu ułatwienie rozpatrzenia przez Akademię Latania Państwa reklamacji. Nie zastosowanie się do nich przez Państwa nie wywołuje żadnych konsekwencji, w szczególności nie skutkuje odrzuceniem lub odmową rozpatrzenia reklamacji.
 4. Akademia Latania rozpatrzy Państwa reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych i ustosunkuje się do niej poprzez przesłanie Państwu odpowiedzi na adres, z którego zostanie złożona reklamacja.

§6 Administrator danych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Latania.
 2. Akademia Latania informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Informacja Handlowa” „Klienci” oraz „Uczestnicy szkolenia UAVO”, w stosunku do których zostały złożone wnioski o rejestrację do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Akademia Latania nie powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji w związku z czym samodzielnie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „UODO”)

§7 Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

 1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:
  • konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Akademią Latania, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 23 ust. 1 pkt. 3 UODO)
  • konieczność zrealizowania przez Akademię Latania uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt. 2 UODO)
  • na podstawie udzielonych przez Państwa zgód (art. 23 ust.1 pkt.1 UODO)
  • wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Akademię Latania, albo odbiorców danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO), które zgodnie z art. 23 ust 4 UODO stanowi w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług Akademii Latania oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez c5studio Jakub Śledziowski działalności gospodarczej. 
 2. Udzielenie przez Państwa zgód, o których owa w ust. 1 pkt. c) powyżej oraz podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne..
 3. Udzielone zgody, o których mowa w ust. 1 pkt. c) niniejszego paragrafu może zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięte, a podane dane osobowe usunięte przez Akademię Latania. W tym celu należy przesłać stosowne żądanie na adres podany na wstępie Polityki.

§8 Cel i zakres przetwarzania Państwa danych

 1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód, wypełnionych formularzy oraz czynności dokonywanych przez Państwa z Akademią Latania.
 2. W celu zawarcia i wykonania umów Akademia Latania przetwarza następujące Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, NIP, a w przypadku prowadzenia przez Państwa działalności gospodarczej również nazwę firmy.
 3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będą przetwarzane w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt a) lub § 3 ust. 1 pkt b) Polityki.
 4. Akademia Latania będzie przetwarzać Państwa adres e-mail w celach marketingowych oraz w celu wysyłanie informacji handlowych na w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt c) i § 3 ust. 1 pkt d) Polityki.

§9 Udostępnienie

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

§10 Uprawnienia

 1. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.
 2. Macie Państwo prawo uzyskać od Akademii Latania następujące informacje:
  • o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach danego zbioru,
  • od kiedy Państwa dane są przetwarzane w danym zbiorze,
  • o źródle z którego pochodzą Państwa dane,
  • o odbiorcach, lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane
 3. Ponadto na Państwa żądanie Akademia Latania, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez Akademię Latania w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO jesteście Państwo uprawnieni do:
  • wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację,
  • wniesienia sprzeciwu
 5. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Administratorowi Danych stosowne żądanie na adres e-mail info@akademialatania.pl

§11 Zasady ochrony danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Akademia Latania zastosowała środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Akademia Latania wdrożyła politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 4. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od administratora danych, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

§12 Ciasteczka

 1. Akademia Latania oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer strony internetowej sylwiaprawdzik.pl (zwanej dalej „Stroną”) i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Akademii Latania określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Stronę (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę stronę odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (jaka była zawartość koszyka). 
 4. Akademia Latania korzysta z wewnętrznych plików cookies.
 5. Alademia Latania wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
  • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony,
  • statystycznym, 
  • przystosowania Strony do Państwa preferencji
 6. Akademia Latania może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe. 
 7. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane się z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
 8. Akademia Latania korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na Stronie oraz sposobu korzystania ze Strony.
 9. Akademia Latania wykorzystuje w celu reklamy Strony i świadczonych przez siebie usług Google AdWards, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.
 10. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Stronę z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.
 11. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Strona może nie funkcjonować prawidłowo.
 12. Akademia Latania korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze Stroną tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 13. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym.
 14. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu na Stronie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.

§13 Zmiany

 1. Akademia Latania zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na stronie internetowej pod adresem akademialatania.pl.
 2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Gotowy do szkolenia?

Zgłoś się dzisiaj - liczba miejsc jest ograniczona
(max. 8 osób).